اگر باهوشی، با دلیل بگو که کدامیک رئیس و کدامیک کارمند شرکت است؟

آزمون تصویری با شناسایی رئیس و کارمند: شما با کمک سوال هوش تصویری امروز خواهید توانست، تیزبینی و نکته سنجی خود را به رخ همگان بکشید.