حکایت ملانصرالدین و زن ایده آل!

ملانصرالدین و زن ایده آل: داستان ها و حکایت های ملانصرالدین هیچگاه قدیمی نمی شوند.