تست هوش: کدام زن عاشق طرف مقابلش شده است!؟

آزمون تصویری با شناسایی زن عاشق: دیوید استفنز، از جمله محققانی است که در حوزه زبان بدن می باشد.