۳۰ زیباترین زن هنرمند جهان: دو زن از ایران نیز در لیست حضور دارند!

زیباترین زنان از نظر مخاطبان: زیبایی و خوش تیپی برای بازیگران بسیار اهمیت دارد.