این عادت ها، سلامت مغز شما را تهدید می کنند + چند توصیه ساده برای حفظ سلامت مغز

عادت های مضر برای سلامت مغز: شاید این جمله طعنه آمیز است که اندامی که بیشتر فکر می کند و کار می کند، اندامی است که ما کمتر از آن مراقبت می کنیم.