افرادی که نباید برنج سفید مصرف کنند

عوارض برنج سفید: برنج سفید از مواد غذایی محبوب مردم قاره آسیا است به طوری که مردم این قاره 90 درصد برنج دنیا را مصرف می کنند .