۶ جا آب نخور؛ هرچقدر هم تشنه بودی

مواقعی که خوردن آب برای بدن ضرر دارد: خوردن آب بخصوص در فصول گرم سال، امری ضروری برای حفظ سلامت بدن است اما گاهی همین پایه ثابت تمام مطالب پزشکی و بهداشتی میتواند در لیست نبایدها قرار گیرد.